1. Definities

 

deelnemer: Website eigenaar of verantwoordelijke die het Keurmerk aanvraagt.

CO2 compensatie: Het compenseren van de veroorzaakte CO2 uitstoot door een activiteit of product door het vastleggen van CO2 of het voorkómen van CO2 uitstoot elders. Met CO2 compensatie kan CO2-neutraliteit bereikt worden. (zie verder bij CO2-neutraal) [bron http://www.klimaatcompensatie.nl/content/view/44/61/]

stichting: De stichting CO2 Keurmerk

website: Een domeinnaam (of namen) met bijbehorende site (alle pagina’s)

pageview: Elke server-call die een bezoeker doet (incl. AJAX calls)

 

2. Keurmerk

 

Het CO2 Keurmerk kan verkregen worden door websites die de CO2 uitstoot van hun site & bezoekers compenseren. Het realiseren van deze compensatie maakt onderdeel uit van het keurmerk.

 

3. Verplichtingen eigenaar

3.1 De deelnemer is verplicht bezoekersdata van zijn website ter beschikking te stellen op 1 van de volgende wijzen:

3.1.1 Teller van de stichting

De teller van de stichting moet op elke pagina van de site geplaatst worden.

3.1.2 Toegang tot analytics data van de website

Via de user “analytics@co2keurmerk.iam.gserviceaccount.com” kan de stichting lees-rechten verkrijgen in het analytics account van de deelnemer.

3.1.3 Geaccrediteerde bezoekersgegevens geverifieerd door een onafhankelijke partij

Wanneer deelnemers om redenen van privacy, concurrentie of andere reden geen toegang wil geven tot analytics data en ook geen teller wil plaatsen, kunnen jaarlijks (onafhankelijk getoetste) pageview gegevens worden aangeleverd.

 

3.2 Eigenaar is verplicht te zorgen dat elke pageview wordt gemeten

3.2.1 Als de eigenaar de teller van de stichting gebruikt, moet deze op elke publieke en niet-publieke pagina worden opgenomen

3.2.2 Als de eigenaar Google Analytics gebruikt, dan dient elke pageview meegeteld te worden (geen filters, exclusions etc.)

 

4. Verplichtingen Stichting

4.1 De stichting compenseert voor CO2 productie van de website’s hardware (server) en bezoeker (computer, tablet, handheld)

4.2 Compensatie vindt plaats op basis van berekeningen en schattingen welke op de site worden gepubliceerd. Eens per jaar worden de berekeningen getoetst (op basis van vergaarde statistieken) en aangepast.

 

4.3 De compensatie wordt alleen gecompenseerd als de abonnementsgelden zijn betaald (m.u.v. de compensatie voor de gratis pakketten).

 

5. Privacy

5.1 Retentie

5.1.1. Data ten behoeve van de pageviews wordt maximaal 1 dag bewaard en na 1 dag verwerkt (getotaliseerd per website opgeslagen), bij gebruik van teller van de stichting

5.1.2. Google Analytics data wordt maximaal een keer per dag opgehaald en getotaliseerd per dag opgeslagen.

5.1.3. Uitzondering op 5.1.1 en 5.1.2 zijn steekproeven die kunnen worden gedaan ten behoeve van een review/audit ter toetsing van de compensatie methode en telling.

 

5.2 Toegang

5.2.1. Getotaliseerde bezoekersaantallen kunnen concurrentie-gevoelig zijn. Daarom is de stichting verplicht deze data veilig, en zo geanonimiseerd als mogelijk, op te slaan.

5.2.2. Derden hebben geen toegang tot de pageview-data, m.u.v. door de stichting aangewezen audit/review partij welke ook aan stricte voorwaarden is gevonden, en m.u.v. IT-partijen die werkzaamheden verrichten aan de website, teller, en betalingssystemen.

5.2.3. Verzamelde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.

5.2.4. De stichting mag algemene afgeleide data publiceren ten behoeve van voorlichting, marketing en ter verantwoording van werkzaamheden; zoals onder meer maar niet uitsluitens: Totaal gecompenseerde CO2 per periode, totaal aantal pageviews per periode van alle deelnemers.

5.2.5. Aangesloten websites kunnen gepubliceerd worden op de website van de stichting. Indien dat ongewenst is kan een verzoek tot niet-opnemen worden gedaan via stichting@co2keurmerk.nl.